vsalogo

Văn phòng Hiệp hội xin gửi Quyết định 06-2024|VSA-QĐ ngày 31-5-2024 về việc chuyển Trụ sở Văn phòng Hiệp hội từ Hà Nội vào Nha Trang.

Ngày đăng: 02/06/2024
Nội dung Quyết định:

https://drive.google.com/file/d/1mDxpRepaLVIlrru4lJXjw6HTbg7nBW5Q/view?usp=sharing

Bạn cần đăng nhập để bình luận