vsalogo

Trang trại Ideal Fish: Mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn thành công

Những người vươn khơi, Tạp chí vươn khơi và Seaculture 
30/01/2019
(VSA - VƯƠN KHƠI 1/2019) Chỉ vài tháng nữa, Công ty nuôi thủy sản Ideal Fish ở W...

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯNG

Tạp chí vươn khơi và Seaculture, Những người vươn khơi 
30/01/2019
(VSA - VƯƠN KHƠI 1/2019) Ngày24/12/2018, trong đợt công tác tại tỉnh Phú Yên, đo...